Локацијски услови

ИЗДАТИ ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ АДРЕСА БРОЈ ПРЕДМЕТА АДРЕСА ОБЈЕКТА ВРСТА ОБЈЕКТА и КАТ. ПАРЦЕЛА КЛАСИФИКАЦИОНИ БРОЈ КАТЕГОРИЈА ОБЈЕКТА ДАТУМ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ДАТУМ ИЗДАВАЊА УСЛОВА
1. Наташа Гутић Николе Влашког 98/100, Шид 353-38/2015-05 Потес Пушкаровац, Батровци Стамбени објекат, намењен за одмор и повремени боравак, на кат. парцели бр. 2/33 к.о. Батровци 1110111 А 17.2.2015 12.3.2015
2. "BEOCAPRA" DOO Грчког пријатељства бб, Кукујевци 353-35/2015-05 Грчког пријатељства бб, Кукујевци Доградња, односно проширење постојећег приземног производног објекта намењеног за производњу и прераду млека, на кат. Парц. Бр. 1118 к.о. Кукујевци 125111 и 125102 Б, односно В 9.2.2015 17.3.2015
3. Зорица Крунић Змај Јовина 43, Шид 353-57/2015-05 Цара Душана 58, Шид Извођење радова на изградњи пословни објекат, сала за сватове, на кат. парц. бр. 1275/2 у к.о. Шид Б 30.3.2015 3.4.2015
4. ЈП "СРБИЈАГАС" Народног фронта 12, Нови Сад 353-60/2015-05 Изградња енергетског објекта, гасовода средњег притиска за јужну индустријску зону у Шиду кат. парц. бр. 7391/2, 8484/2, 8053, 8552/2, 8088/1, 8088/3, 8553/1, 8118, 8480, 8173, 8181, 8474, 8182, 8556, 8206, 8557, 8481, 8335, 8486/2 222100 Г 18.12.2014 9.4.2015
5. Радивој Јастребић Фrушкогорска 8, Љуба 353-58/2015-05 Фрушкогорска 6, Љуба Пословни и економски помоћни објекат подрум за вино - винарија, на кат. парц. бр. 294/2 к.о. Љуба 127121(77,30%) и 127141(22,70%) А 31.3.2015 17.4.2015
6. Дарко Матановић ЈНА 16, Батровци 353-63/2015-05 Ђуре Даничића бб, Шид Стамбени објекат, П+Пк, на кат. парц. бр. 4691 к.о. Шид 111011 А 14.4.2015 23.4.2015
7. Марко Стргар Бранка Радичевића 18, Шид 353-68-2015-05 Бранка Радичевића 18, Шид Породични стамбени објекат, спатности П, на кат. парц. бр. 1722 111011 А 29.4.2015 15.5.2015
8. Младен Чубра Војводе Синђелића бб, Кукујевци 353-72/2015-05 Вука Караџића 64, Кукујевци Породични стамбени објекат, спратности П+Пк, на кат. парц. бр. 1175 111011 А 5.5.2015 18.5.2015
9. Љубан Бакић Српских Владара 32, Кукујевци 353-71/2015-05 Српских Владара 32, Кукујевци Стамбена зграда са једним станом на кат. парц. бр. 649 к.о. Кукујевци 111011 А 4.5.2015 18.5.2015
10. Стева Стјепановић Палилула бб, Бачинци 353-93/2015-05 Палилула бб, Бачинци Доградња породичне стамбене зграде на кат. парц. бр. 75 к.о. Бачинци 111011 А 26.5.2015 27.5.2015
11. "БИГ БУЛЛ ФООДС" ДОО Сремска 36, Бачинци 353-89/2015-05 Сремска 36, Бачинци Затворено складиште, хладњача на кат парц. бр. 470/1 и 470/2 125223 Б 18.5.2015 3.6.2015
12. Рајко Ристић Светог Саве 16, Гибарац 353-90/2015-05 Железничка бб, Гибарац Породични стамбени објекат, спратности П на кат. парц. бр. 584 к.о. Гибарац 111011 А 22.5.2015 5.6.2015
13. "БИГ БУЛЛ ФООДС" ДОО Сремска 36, Бачинци 353-107/2015-05 Сремска 36, Бачинци Изградња електроенергетског објекта МБТС 20/0,4кV; 3*1000кVА на кат. парц. бр. 470/1 к.о. Бачинци 222420 Г 10.6.2015 22.6.2015
14. Владимир Рудник Солунских добровољаца 40, Беркасово 353-104/2015-05 Војвођанска бб, Беркасово Породични стамбени објекат, са једним станом, спратности П, на кат. парц. бр. 422/2 к.о. Беркасово 111011 А 4.6.2015 22.6.2015
15. Вукица Крмек Николе Тесле 58, Шид 353-111/2015-05 Николе Тесле 58, Шид Породични стамбени објекат, спратности П, на кат. парц. бр. 3568 111011 А 17.6.2015 29.6.2015
16. Мирослав Степановић Новосадска 62, Јамена 353-119/2015-05 Новосадска 62, Јамена Породични стамбени објекат, спратности П, на кат парц. бр. 2708/3 к.о. Јамена 111011 А 16.7.2015 20.7.2015
17. Снежана Петровић Јелице Станивуковић 16/7, Шид 353-116/2015-05 Филипа Вишњића бб, Шид Колска надземна вага са вагарском кућицом и помоћни објекти, на кат. парц.бр. 4901/1 к.о. Шид 123001 Б 2.7.2015 3.8.2015
18. "ТЕЛЕПРОЈЕКТ" Радничка 9, Земун 353-97/2015-05 Од кат. парц. бр. 1139 до кат. парц. бр. 4058/2 к.о. Адашевци Оптички кабал, на кат. парц. бр. 803/2, 1139, 2008, 2239, 2367/2, 2367/3, 2367/6, 3981/2, 4044/2, 4044/5, 4052/1, 4053/1, 4058/2 к.о. Адашевци 222431 Г 10.8.2015
19. Цветин Гајић Стевице Мандића 28, Шид 353-121/2015-05 Ђуре Јакшића 1, Шид Стамбено пословни објекат, спратности По+П+1+Пк, на кат. парц. бр. 5033/1 к.о. Шид 121111 и 127420 Б 28.7.2015 закључак 12.8.2015
20. Нада Влајковић Војводе Синђелића 56, Кукујевци 353-120/2015-05 Војводе Синђелића 56, Кукујевци Стамбени објекат са једним станом, спратности П+1+Пк (ПС), на кат. парц.бр. 932 к.о. Кукујевци 111011 A 21.7.2015 14.8.2015
21. "ЕЛИТЕ СРЕМ" ДОО Сремска бб, Бачинци 353-122/2015-05 Сремска бб, Бачинци Пословно складишни објекат, хладњача са пословним простором, спратности П+1+Пк, на кат. парц. бр. 2 к.о. Бачинци 125223 В 4.8.2015 21.8.2015
22. МЗ Адашевци Бранка Радичевића 6, Адашевци 353-105/2015-05 На кат. парц. бр. 8486/1, 8486/2 к.о. Шид и кат. парц. бр. 1232, 1452/2, 1485 к.о. Адашевци Јавна расвета, за потреба пешачко-бициклистичке стазе, на кат. парц. бр. 8486/1, 8486/2 к.о. Шид и кат. парц. бр. 1232, 1452/2, 1485 к.о. Адашевци 211201 Г 21.8.2015
23. Саша Матијевић Живојина Мишића 50, Ердевик 353-123/2015-05 Војвођанска 52, Ердевик Приземни стамбени објекат са једним станом, спратности П+1+Пк, на кат. парц. бр. 1710 к.о. Ердевик 111011 A 5.8.2015 24.8.2015
24. Јања и Гојко Малеш Максима Горког 7, Шид 353-130/2015-05 Максима Горког 7, Шид Надоградња дела приземног стамбеног објекта, спратности П+1+Пк, на кат парц. бр. 2538 111011 A 19.8.2015 25.8.2015
25. Саво Почуча Николе Тесле 3, Ердевик 353-129/2015-05 Николе Тесле 3, Ердевик Доградња постојећег породично стамбеног објекта спратности П, на кат. парц. бр. 2281 к.о. Ердевик 111011 A 18.8.2015 31.8.2015
26. Предраг Милаковић Српских владара 54, Кукујевци 353-126/2015-05 Ђуре Јакшића бб, Шид Стамбена зграда са једним станом, спратности П+Пк, на кат. парц. бр. 4987/14 к.о. Шид 111011 A 12.8.2015 8.9.2015
27. Слободан Марјановић Змај Јове Јовановића 49, Бачинци 353-131/2015-05 Змај Јове Јовановића 49, Бачинци Породични стамбени објекат, спратности П+Пк, на кат. парц. бр. 313 к.о Бачинци 111011 A 24.8.2015 11.9.2015
28. Цветин Гајић Стевице Мандића 28, Шид 353-132-2015-05 Ђуре Јакшића 1, Шид Стамбено пословни објекат, спратности По+П+1+Пк, на кат. парц. бр. 5033/1 к.о. Шид 111101 и 127420 Б 2.9.2015 21.9.2015
29. ЈП "СРБИЈАГАС" Народног фронта 12, Нови Сад 353-139/2015-05 Дуж пута Моровић-Јамена Гасовод средњег притиска 14.9.2015 закључак 22.9.2015
30. Биљана Станивуковић Кнеза Милоша 41, Шид 353-149/2015-05 Кнеза Милоша 35, Шид Пословно стмбени објекат, на кат. парц. бр. 3191, 3190 6.10.2015 закључак 8.10.2015
31. Миодраг Боровица Јелице Станивуковић 15/4, Шид 353-140/2015-05 Потес Деспотовац, Беркасово Приземни стамбени обајекат са једним станом, спратности П+1+Пк, на кат. парц. бр. 2802 к.о. Батровци 111011 А 15.9.2015 5.10.2015
32. ОШ "Бранко Радичевић" Петра Кочића бб, Шид 353-136/2015-05 Десанке Максимовић 2, Кукујевци Спортска дворана, зграда за спортове који се одржавају у затвореном простору, спратности П, на кат. парц. бр. 419 к.о. Кукујевци 126500 Б 10.9.2015 12.10.2015
33. "АГРОПАПУК" ДОО Цара Лазара 4, Кукујевци 353-148/2015-05 Цара Лаѕара 4, Куујевци Доградња надкривеног складишта, хладњача, на кат.парц. бр. 4344 к.о. Кукујевци 125223 Б 1.10.2015 20.10.2015
34. Ружица Павловић, Петар Угреновић и Гордана Светозара Марковића 64, Шид; Борачка 9, Шид 353-152/2015-05 Светозара Марковића 64, Шид Доградња приземног стамбеног дела, спратности Пр, на кат. парц. бр. 3632 к.о. Шид 111011 А 21.10.2015 23.10.2015
35. Љубомир Добрић Ђуре Ђаковића 71/А, Ердевик 353-147/2015-05 Сремска 38, Ердевик Плато за смештај ТНГ реѕервоара, на кат. парц. бр. 46 и 47 к.о. Ердевик 125212 и 242002 Г 30.9.2015 21.10.2015
36. Миленко Гребић Сремска 4, Јамена 353-145/2015-05 Милоша Обилића 78, Јамена Стамбена зграда са једним станом, спратности П+1+Пк(ПС), на кат. парц. бр. 1701 к.о. Јамена 111011 А 24.9.2015 26.10.2015
37. Јован Петровић 20 Октобра 5, Шид 353-150/2015-05 Иве Лоле Рибара бб, Шид Помоћни објекат-гаража, надстрешница са летњом кухињом, спратности П, на кат. парц. бр. 2400 к.о. Шид 127141 А 13.10.2015 28.10.2015
38. Самуел Колар Цанкарева 8, Шид 353-155/2015-05 Цанкарева 8, Шид Приземни стамбени објекат, на кат. парц. бр. 4862/1 к.о. Шид 3.11.2015 4.11.2015
39. Српска Православна црквена општина Кукујевци Светог Саве 10, Кукујевци 353-151/2015-05 Светог Саве 10, Кукујевци Стамбена зграда са једним станом, спратности П+1+ПК(ПС), на кат. парц. бр. 710 к.о. Кукујевци 111011 А 19.10.2015 9.11.2015
40. ЈП "СРБИЈАГАС" Народног фронта 12, Нови Сад 353-138/2015-05 к.п. 3621/2 к.о. Кукујевци Мерно регулациона станица, гасовод средњег притиска, на кат. парц. бр. 3621/2, 4975, 1229 к.о. Кукујевци 222100 и 221122 Г 14.9.2015 12.11.2015
41. Галерија слика "Сава Шумановић" Шид Светог Саве 7, Шид 353-164/2015-05 Светог Саве 7, Шид Музеј, уметничка галерија, спратност По+П+Пк, на кат. парц. бр. 3116/2 к.о. Шид 126201 В 26.11.2015 закључак 26.11.2015
42. "АГРОПАПУК" ДОО Цара Лазара 4, Кукујевци 353-153/2015-05 Цара Лазара 4, Кукујевци Изградња објекта наменјеног за прераду меса, спратности П, на кат. парц. бр. 4346 к.о. Кукујевци 125102 Б 30.10.2015 3.11.2015
43. Ненад Нићифоровић Насеље "Исток Б1" 3/9, Шид 353-161/2015-05 Трг Републике бб, Шид Породични стамбени објекат 19.11.2015 закључак 27.11.2015
44. Весна и Ђура Мартиновић Ђуре Даничића 15, Шид 353-166/2015-05 Цветог Саве 61, Шид Доградња постојећег породично стамбеног објекта, спратности По+П+1, на кат. парц. бр. 2493/1 к.о. Шид 111011 А 2.12.2015 4.12.2015
45. ДОО AB ROYAL TRANS Коловрат, Пријепоље 353-169/2015-05 Војвођанска бб, Вашица Складишно пословни објекат, спратности П, на кат. парц. бр. 1424/2, 1424/4 к.о. Вашица 127122 Б 4.12.2015 18.12.2015
46. MB HOUSE DOO Кнеза Милоша 66, Шид 353-158/2015-05 Кнеза Милоша 72, Шид Стамбена зграда за вишепородично становање, спратности П+3, на кат. парц. бр. 4055, 4056 ко.о. Шид 112221 Б 13.11.2015 закључак 22.12.2015
47. Драгослав Кораћ Омладинска 37, Шид 353-160/2015-05 Војводе Синђелића бб, Кукујевци Складиште пољопривредних производа, спратости П, на кат. парц. бр. 1164 к.о. Кукујевци 127121 A 17.11.2015 22.12.2015
48. МЗ Бингула Стевана Шарца 1, Бингула 353-179/2015-05 Потес Шанац, Бингула Објекат за обављање верских обреда, капела, спратности П, на кат. парц. бр. 1017 к.о. бингула 127210 A 15.12.2015 30.12.2015
49. Ненад Нићифоровић Насеље "Исток Б1" 3/9, Шид 353-183/2015-05 Трг Републике бб, Шид Породични стамбени објекат 28.12.2015 26.1.2016
50. Галерија слика "Сава Шумановић" Шид Светог Саве 7, Шид 353-178/2015-05 Светог Саве 7, Шид Уметничка галерија, спратности По+П+Пк, на кат. парц. бр. 3116/2 к.о. Шид 126201 Б 10.12.2015 15.1.2016

Скините табелу: Локацијски услови (download)