Употребна дозвола

УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ АДРЕСА БРОЈ ПРЕДМЕТА АДРЕСА ОБЈЕКТА ВРСТА ОБЈЕКТА и КАТ. ПАРЦЕЛА КЛАСИФИКАЦИОНИ БРОЈ КАТЕГОРИЈА ОБЈЕКТА ДАТУМ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ДАТУМ ИЗДАВАЊА ДОЗВОЛЕ
1. Анка Крнач, Миодраг Јанковић и Бранислав Светог Саве 77, Шид 351-57/2015-05 Јозефа Марчока, 14, Шид Породични стамбени објекат, спратности П+1, на кат. парц. бр. 2481/1 к.о. Шид 111011 А 12.3.2015 13.3.2015
2. Бутик "CLASSIC" Карађорђева 63, Шид 351-74/2015-05 Карађорђева 63, Шид Адаптација и реконструкција стамбено пословног објекта, спратности П+1, на кат. парц. бр. 4077 к.о. Шид 123001 Б 18.11.2014 25.3.2015
3. "СРЕМСКА ТЕЛЕВИЗИЈА" ДОО Златка Шнајдера 2, Шид 351-76/2015-05 Златка Шнајдера 2, Шид Телекомуникациони објекат челично решеткастои стуб, на кат. парц. бр. 7354/3 к.о. Шид 221300 Г 3.12.2014 26.3.2015
4. "ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА" ДОО Фрушкогорска бб, Сремска Митровица 351-99/2015-05 Фршкогорска 2, Адашевци Електроенергетски објекат СТС 20/0,4 кV, постављање мешовитог вода 20 и 0,4 кV и НН кабловских извода 0,4 кV на кат. парц. бр. 1452/1 и 803/1 к.о. Адашевци 16.4.2015 21.4.2015
5. Ивана Шћасни Лазара Бибића 25, Шид 351-173/2015-05 Лазара Бибића 25, Шид Породични стамбени објекат, спратности По+П+1 и помоћног објекта, гараже, спратности П на кат. парц. бр. 1130/2 к.о. Шид 111011 А 9.6.2015 10.6.2015
6. Мара и Зоран Бацељ Паје Маргановића бб, Шид 351-179/2015-05 Паје Маргановића бб, Шид Породични стамбени објекат, спратности По+П+Пк, на кат. парц. бр. 1133/58 к.о. Шид 111011 А 17.6.2015 16.7.2015
7. Вера Солл Мичуринова 34, Шид 351-186/2015-05 Мичуринова 34, Шид Породични стамбени објекат, спратности По+П+Пк, на кат. парц. бр. 2563 к.о. Шид 111011 А 1.7.2014 13.7.2015
8. Петар Анђић Масарикова 49а, Шид 351-229/2015-05 Масарикова 49а, Шид Породични стамбени објекат, спратности По+П+1, помоћни обекат, спратности П, на кат. парц. бр. 4380 к.о. Шид 111011 А 28.7.2015 29.7.2015
9. Катица Крессиг и Вања Волић ЈНА 30, Бингула 351-241/2015-05 ЈНА 30, Бингула Породични стамбени објекат, спратности П, на кат. парц. бр. 395 к.о. Бингула 111011 А 5.8.2015 6.8.2015
10. Миросава Бројниг и Радо Вуксановић ЈНА 52, Привина Глава 351-254/2015-05 ЈНА 52, Привина Глава Доградња стамбеног дела, спратност П, на кат. парц. бр. 266 к.о. Привина Глава 111011 А 21.8.2015 21.8.2015
11. Душан Тубић Николе Влашког 48, Шид 351-271/2015-05 Николе Влашког 48, Шид Приземни помоћни објекат спратности П, на кат. парц. бр. 5629 к.о. Шид 111011 А 10.9.2015 15.9.2015
12. Крунија Зевитцки Бранка Радичевића 19, Шид 351-266/2015-05 Бранка Радичевића 19, Шид Породични стамбени објекат, спратности П+Пк, на кат. парц. бр. 1543 к.о.Шид 111011 А 2.9.2015 2.10.2015
13. "БЕТОН-ИНВЕСТ ГРАДЊА" Босутска 12, Шид 351-290/2015-05 Цара Душана 8, Шид Део стамбено пословног објекта, По+П+1+Пк, на кат. парц. бр. 1756 к.о. Шид B 28.9.2015 закључак 6.10.2015
14. "VICTORIAOIL" A.D. Бранка Ерића 2, Шид 351-323/2015-05 Бранка Ерића 2, Шид Хидрантска мрежа, на кат. парц. бр. 8340/1, 5089/3 к.о. Шид Г 27.10.2015 27.10.2015
15. "ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА" ДОО Фрушкогорска бб, Сремска Митровица 351-341/2015-05 Ердевик - Бингула Реконструкција далековода 10(20)/0,4кV; на кат парц. бр. 2424, 2430, 2434, 2429, 2442, 4592, 4593, 4596, 4595, 6280, 4613, 4614, 4616, 4617, 4618, 4619, 4620, 4622, 6284, 4475, 4474, 4473, 4472, 4471, 6282, 4458, 4459, 4460, 6283, 4467, 4465, 4464, 4463/2, 4463/1, 4462, 4461, 6277, 4391, 4390, 4389, 4388, 4387, 4386, 4385, 4384, 4382, 4381, 4380, 6276,4378, 4379 к.о Ердевик, 779, 1297, 1294, 1295, 2108, 1191, 1190, 1190, 1189, 1188, 1187, 1186, 2075, 1185 и2089 к.о. Бингула 20.11.2015 23.11.2015
16. Ксенија и Лазар Јекић Змај Јове Јовановића 34, Шид 351-348/2015-05 Змај Јове Јовановића 34, Шид Приземни економски објекат за складиштење пољопривредних производа, остава и чардак, на кат. парц. бр. 2014 к.о. Шид 127141 A 3.12.2015 3.12.2015
17. Милан Савић Бранка Радичевића 60, Шид 351-352/2015-05 Бранка Радичевића 74, Јамена Економски објекат, претоварни силос, на кат. Парц. Бр. 2221/3 к.о. Јамена 127131 Г 14.12.2015 25.12.2015
18. Татјана и Јосип Дунђер Филипа Вишњића 60, Шид 351-352/2015-05 Филипа Вишњића 60, Шид Породични стамбени објекат, спратности По+П, на кат. парц. бр. 6237 к.о. Шид 111011 A 30.12.2015 4.1.2016
19. ТИМ ИЗОЛИРКА Бранка Ерића 7, Шид 351-361/2015-05 Бранка Ерића 7, Шид Складишни ојекат, спратности П, на кат. парц. бр. 5207 к.о. Шид 125231 А 28.12.2015 11.1.2016
20. "БЕТОН-ИНВЕСТ ГРАДЊА" Босутска 12, Шид 351-358/2015-05 Цара Душана 8, Шид Део стамбено пословног објекта, По+П+1+Пк, на кат. парц. бр. 1756 к.о. Шид B закључак 9.3.2016

Скините табелу: Употребна дозвола (download)