Решења по члану 145

РЕШЕЊА ПО ЧЛАНУ 145
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ АДРЕСА БРОЈ ПРЕДМЕТА АДРЕСА ОБЈЕКТА ВРСТА ОБЈЕКТА и КАТ. ПАРЦЕЛА КЛАСИФИКАЦИОНИ БРОЈ КАТЕГОРИЈА ОБЈЕКТА ДАТУМ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ДАТУМ ИЗДАВАЊА РЕШЕЊА
1. Бошко Субашић ЈНА 14, Бингула 351-62/2015-05 ЈНА 14, Бингула Економски објекат, за узгој свиња са пратећим објектима у функцији пољопривредног газдинства, на кат.парц. Бр. 373 к.о. Бингула 127111 А 15.3.2015 16.3.2015
2. Шаља Химљи Бранка радичевића 16, Моловин 351-82/2015-05 Бранка Радичевића 14, Моловин Инвестиционо одржавање постојећег породично стамбеног објекта, на кат. парц. бр. 120/3 к.о. Моловин 111011 А 31.3.2015 2.4.2015
3. "ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА" ДОО Фрушкогорска бб, Сремска Митровица 351-87/2015-05 Цара Лазара бб, Кукујевци Изградња електроенергетског објекта, прикњучка: кабловски вод 0,4 кV на кат. парц. бр. 1248, 1547 и 1238 к.о. Кукујевци 222420 Г 6.4.2015 6.4.2015
4. "ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА" ДОО Фрушкогорска бб, Сремска Митровица 351-94/2015-05 Николе Тесле 17, Шид Изградња електроенергетског објекта, прикњључка: кабловски вод 0,4кV од кабловске спојнице 0,4кV до КПК и ПОММ на слободностојећем бетонском постољу, кат. парц. бр. 5255 к.о. Шид 222410 Г 9.4.2015 14.4.2015
5. Дане Војиновић Николе Пашића 57, Илинци 51-95/2015-05 Николе Пашића 57, Илинци Изградња помоћног објекта, гараже, габарита 5,9м х 7,10м, нето површине П=36,85м2 124220 А 14.4.2015 15.4.2015
6. ФРУЕКО Војводе Синђелића 14, Кукујевци 351-136/2015-05 Електроенергетски прикључни кабловски вод и трансформаторска станица на кат. парц. бр. 3227, 2451, 2452, 2453, 2454 к.о. Гибарац 222410 и 222420 А 7.5.2015 7.5.2015
7. Општина Шид Карађорђева 2, Шид 351-158/2015-05 Инвестиционо одржавање објекта, на кат. парц. бр. 646 к.о. Моровић 26.5.2015 27.5.2015
8. Миладинка и Младен Јовановић Николе Тесле 51, Шид 351-160/2015-05 Николе Тесле 51, Шид Промена намене, без извођења грађевинских радова , постојећих помоћних стамбених објеката, спратности П на кат. парц. бр. 3439 и 3440 к.о. Шид 28.5.2015 5.6.2015
9. "VICTORIAOIL" A.D. Бранка Ерића 2, Шид 351-180/2015-05 Бранка Ерића 2, Шид Инсталација технолошке и санитарне воде у кругу фабрике, цевовод за дистрибуцију технолошке и санитане воде са пратећом управљачко сигналном инсталацијом, на кат. парц. бр. 8340/1 к.о. Шид 222210 и 222431 Г 16.6.2015 17.6.2015
10. Милан Марковић Николе Тесле 22, Вашица 351-171/2015-05 Николе Тесле 22, Вашица Изградња економског објекта намењеног за складиштење пољопривредних производа, спратности П, на кат. парц. бр. 253 к.о. Вашица 9.6.2015 16.6.2015
11. Дарко Стојшић Карађорђева 55, Шид 351-177/2015-05 Карађорђева 55, Шид Промена намене дела постојећег стамбеног објекта, спртаности П, на кат. парц. бр. 4084 к.о. Шид 15.6.2015 22.6.2015
12. Општина Шид Карађорђева 2, Шид 351-184/2015-05 Липовачка до Змај Јовине, Шид Дистрибутивна водоводна мрежа, на кат. парц. бр. 5288, 2399, 2398, 5287, 5248, 5247 и 5249 к.о. Шид 222210 Г 22.6.2015 25.6.2015
13. Мика Јовановић Светозара Марковића 69, Шид 351-228/2015-05 Светозара Марковића 69, Шид Приземни помоћни објекат-гаража, на кат. парц. бр. 3546 к.о. Шид 28.7.2015 28.7.2015
14. "БИГ БУЛЛ ФООДС" ДОО Сремска 36, Бачинци 351-221/2015-05 Сремска 36, Бачинци Електроекергетски објекат, ѕидана трафо станица на кат. парц. бр. 470/1 к.о. Бачинци 222420 Г 14.8.2015
15. "VICTORIAOIL" A.D. Бранка Ерића 2, Шид 351-264/2015-05 Бранка Ерића 2, Шид Приземни помоћни објеката, за пуњење акумулатора, на кат. парц. бр. 8340/1 к.о. Шид 125103 Б 28.8.2015 30.8.2015
16. Дом здравња Шид, ПУ "Јелица станивуковић Шиља" Алексе Шантића 1, Цара Лазара 39, Шид 351-253/2015-05 Војводе Синђелића 4, Кукујевци Адаптација дела простора у оквиру здравствене амбуланте Кукујевци, на кат. парц. бр. 734 к.о. Кукујевци 20.8.2015 закључак 11.9.2015
17. ЕПС "Дистрибуција" Фрушкогорска бб, Сремска Митровица 351-274/2015-05 Цара Лазара 10, Шид Електроенергетски водови за дистрибуцију ел. енергије, на кат. парц. бр. 5244, 1932, 1945 к.о. Шид 222410 Г 14.9.2015 21.9.2015
18. ЕПС "Дистрибуција" Фрушкогорска бб, Сремска Митровица 351-301/2015-05 Стубна трафо станица, на кат. парц. бр. 2493/1, 2567 к.о Љуба 222410 и 222420 Г 6.10.2015 7.10.2015
19. МЗ Адашевци Бранка Радичевића 6, Адашевци 351-294/2015-05 На кат. парц. бр. 8486/1, 8486/2 к.о. Шид и кат. парц. бр. 1232, 1452/2, 1485 к.о. Адашевци Јавна расвета, за потреба пешачко-бициклистичке стазе, на кат. парц. бр. 8486/1, 8486/2 к.о. Шид и кат. парц. бр. 1232, 1452/2, 1485 к.о. Адашевци 211201 Г 1.10.2015 2.10.2015
20. "ЕЛИТЕ СРЕМ" ДОО Сремска бб, Бачинци 351-302/2015-05 Сремска бб, Бачинци Монтажно бетонска трансформаторска станица, 20/0,4 кVА, 1x400кVА, на кат. парц. бр. 2 к.о. Бачинци 222420 и 222410 Г 6.10.2015 9.10.2015
21. "БИГ БУЛЛ ФООДС" ДОО Сремска 36, Бачинци 351-317/2015-05 Сремска 36, Бачинци Комунална инфраструктура, водоводна мрежа, Б-1 кућица, хидротехничко опремање и електро инсталација, на кат. парц. бр. 470/1 к.о. Бачинци 222210 и 222220 Г 21.10.2015 22.10.2015
22. Ксенија и Лазар Јекић Змај Јове Јовановића 34, Шид 351-325/2015-05 Змај Јове Јовановића 34, Шид Приземни економски објекат за складиштење пољопривредних производа, остава и чардак, на кат. парц. бр. 2014 к.о. Шид 127141 A 28.10.2015 28.10.2015
22. Ксенија и Лазар Јекић Змај Јове Јовановића 34, Шид 351-325/2015-05 Змај Јове Јовановића 34, Шид Приземни економски објекат за складиштење пољопривредних производа, остава и чардак, на кат. парц. бр. 2014 к.о. Шид 127141 A 28.10.2015 28.10.2015
23. Адвокатска канцеларија Нонковић Цара Душана 17, Шид 351-326/2015-05 Пинкијева 7, Батровци Инвестиционо одржавање стамбеног и помоћног објекта, на кат. парц. бр. 297 к.о. Батровци 28.10.2015 2.11.2015
24. ЕПС "Дистрибуција" Фрушкогорска бб, Сремска Митровица 351-331/2015-05 Привна Глава Типски надземни вод ВН, међумесни надземни вод, на кат. парц. бр. 1059, 1061, 2334, 1429, 1425, 1424, 1421, 1420, 1417, 1416, 1413, 1411, 1408, 1407, 1403, 1400, 1398, 1395, 1394, 1391, 1390, 1387, 1385/6, 1385/5, 1385/4, 1385/3, 1385/2, 1385/1 и 326 к.о. Привина Глава 221411 Г 2.11.2015 2.11.2015
25. "БИГ БУЛЛ ФООДС" ДОО Сремска 36, Бачинци 351-314/2015-05 Сремска 36, Бачинци Комунална инфраструктура, водоводна мрежа, Б-2 кућица, хидротехничко опремање и електро инсталација, на кат. парц. бр. 2261, 2262 к.о. Бачинци 222210 и 222220 Г 20.10.2015 26.10.2015
26. Јован Петровић 20. Октобра 5, Шид 351-333/2015-05 20. Октобра 5, Шид Помоћни објекат, гаража, надстрешница, летња кухиња и санитарни чвор, спретност П, на кат. парц. бр. 2400/10 к.о. Шид 127141 А 6.11.2015 10.11.2015
27. "БИГ БУЛЛ ФООДС" ДОО Сремска 36, Бачинци 351-338/2015-05 Сремска 36, Бачинци Изградња електроенергетског објекта МБТС 20/0,4кV; 3*1000кVА на кат. парц. бр. 470/1 к.о. Бачинци 222420 Г 18.11.2015 18.11.2015
28. ЕПС "Дистрибуција" Фрушкогорска бб, Сремска Митровица 351-342/2015-05 Липовача, Беркасово Изградња ДВ 20кV по постојећим стубни местима, на кат. парц. бр. 2967, 2968, 2969, 3059, 3057/1 и 3403 к.о. Беркасово 221411 Г 26.11,15 27.11.2015
29. ЕПС "Дистрибуција" Фрушкогорска бб, Сремска Митровица 351-356/2015-05 Адашевци - Моровић Доградња реклозера на постојећи челични решеткасти стуб бр. 159 далековода 20кV, кат. парц. бр. 3797 к.о. Адашевци 221411 Г 18.12.2015 18.12.2015
30. ЕПС "Дистрибуција" Фрушкогорска бб, Сремска Митровица 351-357/2015-05 Адашевци - Моровић Доградња реклозера на постојећи челични решеткасти стуб бр. 111 далековода 20кV, на кат. парц. бр 57/1 к.о Моровић 221411 Г 18.12.2015 18.12.2015

Скините табелу: Решења по члану 145 (download)